Samverkan är vägen framåt för VA-branschens utmaningar – CISK – THEME2
Detta är information från CISK
Vattendrag

Samverkan är vägen framåt för VA-branschens utmaningar

Stora komplexa projekt, miljötillstånd, dimensioneringar, utsläppskrav, gränsdragningar och massa olika parametrar att ta hänsyn till. Det är oftast inte enkelt att bygga en vatten- eller reningsanläggning, och som drift- eller fastighetsansvarig står man ofta inför många frågeställningar och utmaningar.

En stor del av vatten- och reningsverken i Sverige är i behov av modernisering och upprustning, och står inför en förändring gällande exempelvis nya miljökrav, klimatförändringar och ett ökat kapacitetsbehov. Oavsett om man ska bygga nytt, bygga till eller rusta upp en anläggning är det oftast en djungel av frågor och parametrar som man måste ta hänsyn till och osäkerhetsfaktorerna initialt är många. Lösningen är samverkan, eller partnering som det också kallas. I alla fall om man frågar ByggDialog.

– Vi vet vilka frågor som våra beställare brottas med och vilka svårigheter de står inför. Genom partnering kan vi komma in med vår kompetens i ett tidigt skede och hjälpa till med utredningar och ringa in vad som är möjligt i att göra i projektet. Med samverkan behöver beställaren inte ha alla svaren vid upphandlingen, utan de frågorna löser vi gemensamt i projektet. Vi jobbar också med successiv kalkylering genom hela projektet vilket skapar en trygg projektekonomi för våra beställare, säger Jonas Hesselroth, områdesansvarig på ByggDialog.

Jonas Hesselroth, områdesansvarig i ByggDialog

Jonas Hesselroth är områdesansvarig i ByggDialog och ansvarar för alla tekniska anläggningsprojekt.

Driftsäkert och kostnadseffektivt

I partneringprojekt är ekonomin helt transparent och alla kan följa ekonomin i realtid. I ett samverkansprojekt har man som kund möjlighet att påverka sitt projekt på ett helt annat sätt, menar Jonas. Man får med sig all kompetens från start så att beslut underbyggas med så fullständig information som möjligt och man undviker eventuella ändringar senare i projektet, som kan få stora ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser.

– Vår styrka är vår samverkansmodell, det är genom sättet att jobba som vi kan bidra och göra skillnad. Vi är bra på att involvera processleverantörer och alla nödvändiga kompetenser redan i ett tidigt skede och att sköta samordningen mellan alla aktörer på ett effektivt sätt. Vi vrider och vänder på alla viktiga frågor och involverar rätt kompetenser i rätt skede för att kunna optimera slutprodukten. Det tvärfackliga arbetssättet gör att vi kan hålla tidplaner, hitta nya lösningar och göra kostnadsbesparingar i våra projekt.

Personer i möte i partnering - projekt

Partnering innebär att alla kompetenser tas med från start, vilket leder till en hög kunskapsintegration, bättre tekniska lösningar och en effektivare process.

Hållbarhet ur ett helhetsperspektiv

Ett vatten- eller reningsverksprojekt är mer än bara ett bygguppdrag, det påverkar både människor och miljö i slutänden. Det kräver att man jobbar medvetet och med ett helhetsperspektiv för att kunna bygga en anläggning som är hållbar över tid. Man behöver ta höjd för digitaliserade och automatiserade lösningar, och bygga med en flexibilitet för framtidens teknikutveckling, krav på rening, klimatförändringar och kretslopp.

– Vi förespråkar att starta varje projekt med en s.k. hållbarhetsworkshop med ledande experter, där man tillsammans konkretiserar miljömålen och olika hållbarhetsaspekter. Gemensamt kan vi prissätta åtgärdsförslagen och göra en bedömning för vad som ryms inom projektet. På så sätt blir miljö- och hållbarhetsarbetet inte bara en pappersprodukt, utan resulterar i konkreta åtgärder som faktiskt gör skillnad. För både människor, miljö och projektet i stort.

– Vi ser att partnering är framtiden för det här segmentet, bara genom samverkan i alla led kommer vi kunna lösa de nya utmaningarna på ett driftssäkert, hållbart och kostnadseffektivt sätt, säger Jonas Hesselroth.

8 tips för ett lyckat projekt

• Samla all nödvändig kompetens redan i startskedet, gärna i ett gemensamt projektkontor.

• Välj en kunnig byggentreprenör som kan samordna projektet. Plocka in övrig expertis i samverkan.

• Involvera driftpersonal under hela projektet.

• Arbeta noggrant med gränsdragning mellan olika discipliner.

• Börja tidigt med tillståndsansökningar.

• Transparent och öppen ekonomisk redovisning.

• Ligg steget före i planeringsskedet. Utvärdera löpande. •

Planera för processklart från start.