Samarbete skapar öppenhet i byggprojekt – CISK – THEME2
Detta är information från CISK
Max och Fahad på bygget av nya förskolan i Sala som genomförs i partnering där BYggDialog är totalentreprenör

Samarbete skapar öppenhet i byggprojekt

Byggbranschen är inte känd för sin öppenhet. Det är något som Byggdialog vill ändra på. Genom samverkan över alla skrån och discipliner vill byggentreprenören leda branschen till mer öppna, trygga och kostnadseffektiva byggprojekt. Nyckeln är partnering.

Två nya skolor ska byggas i Sala och som spindeln i nätet sitter projektchef Max Rydberg, Byggdialog. Han och kollegorna ser till att alla jobbar för projektets bästa och att verksamheterna får den slutprodukt som de verkligen behöver. Byggdialog är specialiserade på partneringprojekt. Partnering är ett strukturerat arbetssätt där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog, transparent ekonomi och en inkluderande arbetsmiljö.

Vi följer med Max under en händelserik dag med verksamhetsmöten, budgetplanering och projekteringsledning. En vanlig vecka är Max Rydbergs kalender ofta full av olika möten. Beroende på i vilken fas projektet befinner sig handlar mötena om olika saker. Under projekteringen kretsar mötena mer kring inköp och kalkyler medan under produktionsfasen blir det mer strategiska frågor och stöttning till entreprenörerna.

Just nu tar projekteringsmöten med aktuella frågor mycket tid men även kalkylmöten och produktionsplanering. Varje månad sker ekonomiska avstämningar för att se att projektet håller budget. Byggdialog dyker även ner i underentreprenörernas ekonomi och granskar slutkostnadsprognoser och framdrift.

Gemensamma lösningar

– Det gör vi för att kunna upptäcka avvikelser i tid, lyfta upp dem till ytan och gemensamt resonera oss fram till en lösning, berättar Max Rydberg.

Innan Byggdialog börjar lägga sitt pussel ser de noga till att ha alla pusselbitar tillgängliga. Underentreprenörer handlas upp i partnering,så tidigt som möjligt i projektet, med samma ersättningsmodell och villkor som ByggDialog. De finns med under hela projekteringsfasen och kommer med viktig kunskap som gör att vi bygger rätt från början.

– Alla är inte vana att jobba i partnering, men de flesta brukar uppskatta det när de förstår tänket, säger han.

Precis som Byggdialog har full ekonomisk transparens gentemot Sala kommun gäller samma sak mot alla underentreprenörer i projektet.

– Med vår ersättningsmodell skalas hela egenintresset bort och alla prioriteringar görs utifrån projektets bästa. Vi hjälps åt i stort som smått, säger Max Rydberg.

Projekteringsmöte med ByggDialog och alla projektdeltagare i Sala. Samverkansformen partnering

Projekteringsmöte i Sala där alla olika discipliner och samarbetspartner deltar, från vänster Niklas Holm, Sala kommun, Fahad Jarjou, Johannes Nyberg, Max Rydberg alla från Bygdialog.

Öppen och ärlig relation

Urban Ekström, projektledare på Sala kommun, håller med om att partnering ger flera mervärden till projekten.

– Jag har tidigare jobbat mycket med fastprisentreprenader och det är stor skillnad. Nu är det en större gemenskap eftersom alla samarbetar. Det blir mycket bättre då. När man involverar alla och alla bitar runt omkring skapar man lättare en förståelse för vad vi bygger och varför.

“Det här projektet går fantastiskt bra. Det grundar sig i en god relation som är öppen och ärlig. Max Rydberg och Byggdialog har precis det som totalentreprenörer ska ha. Vi känner oss trygga med varandra.”


Synergieffekter mellan projekten

Byggdialog har ramavtal i partnering med Sala kommun och är just nu involverade i projekteringen av två nya skolor som ska byggas i kommunen – en för 600 elever plus förskola i tätorten och en för 120 elever plus förskola på landsorten. Genom att handla upp flera projekt i samma entreprenad kan entreprenören få synergieffekter mellan projekten.

– Här kommer verkligen Byggdialogs arbetssätt med att involvera alla inblandade tidigt i projektet och jobba nära beställaren till nytta. Trots att det är två skolprojekt i samma kommun har de olika behov, förutsättningar och önskemål. Genom vårt sätt att jobba får vi en större erfarenhetsåterföring mellan projekten, vi kan fördela resurser och successivt effektivisera processen, förklarar Max Rydberg.

Landsortsskolan behöver flexibla lokaler som lätt kan anpassas efter olika storlekar på barngrupperna medan det på den större skolan i tätorten blir viktigare att jobba med att ytor som kan nyttjas effektivt, kringytor, trafik och liknande, förklarar Max Rydberg.

Max Rydberg i samtal med konstruktören Peter Gångare från Kadesjös som är involverade i partneringprojektet i Sala.

Valuta för pengarna

Han har jobbat på Byggdialog sedan 2016 – först som projektingenjör och senaste åren som projektchef. Som projektchef är en av de stora utmaningarna just nu ekonomin i projekten, speciellt som priserna rör sig både snabbt och kraftigt på byggmaterial och komponenter som behövs i projektet.

– Tack vare partnering lyfter vi kostnadsfrågorna i tid och fattar gemensamma beslut utifrån projektets bästa. Därför kan vi säkerställa att vi får så mycket som möjligt för skattepengarna. Just den biten känns viktig för mig – det tycker jag är bland det bästa med att jobba på Byggdialog, säger Max Rydberg.

Fakta: ByggDialog

  • Byggdialog är specialiserade på partnering och samverkan i byggprojekt.

  • Som totalentreprenör tar de det övergripande ansvaret från projektering och tidiga skeden till produktion, genomförande och garantitid. Som kund får du ett större inflytande, full insyn i ekonomin och en maximerad kunskapsintegration i projektet.

  • Alla projektdeltagare kan bidra med sina kunskaper, kompetenser tas till vara och varje projekt kan justeras långt in i processen. Tack vare ersättningsmodell i kombination med total transparens skapas en arbetsmiljö där ekonomiska egenintressen underordnas.

  • Arbetsformen uppmuntrar till större kreativitet, bättre tekniska lösningar och effektivare hantering av problem. Öppenheten gör att sådant som inte skapar värde kan tas bort. Det prestigelösa samarbetet gör att slut-produkten optimeras.

  • Partnering passar byggherrar som vill maximera värdet på sina investeringar, undvika oväntade utgifter och kunna påverka under hela processen.