Partnering – nyckeln i att maximera värdet av en skolbyggnation – CISK – THEME2
Detta är information från CISK
Flygbild över nya Skytteskolan i Göteborg.

Partnering – nyckeln i att maximera värdet av en skolbyggnation

Ett framgångsrikt byggnadsprojekt är en komplicerad process som kräver samordning av många olika kompetenser och yrkesroller. Partnering är en motreaktion till byggbranschens traditionella arbetssätt där ekonomiska intressen ofta kan ge upphov till konflikter.

Therese Wannebo, enhetschef på Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs stad;

– Våra erfarenheter av partnering som arbetssätt är att det framförallt uppmuntrar till större kreativitet, effektivare hantering av problem och bättre produkter. I våra projekt har vi också haft vissa specifika förutsättningar och långsiktiga åtaganden som gjort arbetssättet lämpligt.

Ett partnering-, eller samverkansprojekt innebär att alla involverade aktörer och medarbetare kan bidra med sina kunskaper och kompetenser redan från start. Genom ekonomisk transparens skapas en arbetsmiljö där hela processen redovisas öppet parterna emellan – från det första kalkylförslaget, till den slutliga kostnaden.

Fördelen med partnering är dels att man får en maximerad kunskapsdelning från start. Det i sin tur leder till att man projekterar och bygger rätt från början och slipper dyra omtag med tidsplaner som inte håller, eller budgetar som spräcks. Mattias Svensson, projektledare, Byggdialog;

– Att ekonomin redovisas helt öppet skapar dels en trygghet för alla parter men gör också att alla jobbar gemensamt, för projektets bästa. Det blir en mer effektiv och samspelt process, där man dessutom ofta känner ett större engagemang eftersom man får vara med och bidra. Slutprodukten blir också bättre, i många fall också billigare, eftersom både verksamhet och all expertis involveras från start.

Representanter från ByggDialog och Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg

Nina Baldursdottir projektledare och Therese Wannebo projektansvarig på Stadsfastighetsförvaltningen tillsammans med områdeschef Mattias Svensson, projektchef Michael Sundhäll och ombud Jörgen Sundhäll från ByggDialog.

Byggdialog och Göteborgs stad i samverkan för flera nya skolor

– 2011 började vi testa oss fram med att arbeta genom samverkan för enstaka ombyggnationsprojekt. Som beställare hade vi blandad erfarenhet av tidigare genomförda byggnadsprojekt och såg ett behov av att få inblick i entreprenörens erfarenhet och kompetens, men också ekonomi och projektstyrning, fortsätter Therese Wannebo.

Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg och totalentreprenören Byggdialog driver idag projekt inom strategisk partnering vilket innebär att man kan tillvarata erfarenheter, effektivisera processen och minimera kostnader mellan projekten över tid. Exempel på det är byggnationen av flertalet nya skolor på uppdrag av grundskoleförvaltningen i kommunen. Therese Wannebo fortsätter;

– För oss var målet att göra en stor upphandling med flera skolprojekt inkluderade, däribland byggandet av den nya Skytteskolan. Med anbud från olika entreprenörer föll vårt val på Byggdialog som samarbetspartner, mycket tack vare deras långa erfarenhet av partneringprojekt med strukturer och processer kopplat till arbetssättet. Deras organisation, kompetensutveckling, inköp och kostnadsstyrning var delar som matchade våra önskemål väl.

Del av Skytteskolans nya skolgård i Göteborg.

Transparens och kontinuitet viktigt i långsiktiga projekt

Då partnering i grunden handlar om samverkan är det många nya människor som behöver lära känna varandra för att skapa ett optimalt samarbete. Det gör att man inledningsvis behöver lägga tid på att skapa förtroende och öppenhet alla parter emellan. Mattias Svensson fortsätter;

– Tidsperspektivet blir viktigt för att skapa relationer och man måste våga släppa garden och lita på att arbetsmodellen fungerar, det kan vara svårt för många beställare. Partnering kan vara en omställning i början och som beställare vill man känna att arbetssättet genererar ett mervärde i jämförelse med traditionellt sätt att bedriva byggprojekt.

Genom strategisk partnering bygger man upp en organisation som håller på sikt och effektiviserar sig självt per automatik. Det gör att man får rätt förutsättningar till att driva ett effektivt och öppet projekt, oavsett om delar av organisationen byts ut under resans gång;

– Transparensen och förståelsen för varandra tror jag är en viktig del till framgången med byggnationen av Skytteskolan. Genom projektet har vi och Lokalförvaltningen planerat tillsammans för att lösa olika typer av utmaningar, exempelvis kompetensförsörjning, med bra överlämningar till nya medarbetare som också arbetat vidare utifrån kulturen som vi byggt upp.

Skytteskolans nya idrottshall med 10 meter i takhöjd.

Den nya idrottshallen är specialbyggd med 10 meters takhöjd för att klara trampolinhopp.

Byggnationen av Skytteskolan pågick under drygt tre och ett halvt år med upphandlingar, projektering och byggfas inräknat;

– Genom en god arbetskultur, bibehållna tidsramar och ett överenskommet pris har vi tillsammans med Byggdialog gjort det möjligt att garantera leveransen av 860 nya skolplatser – men också framtida solitära skolbyggnationer, avslutar Therese Wannebo.

Byggdialogs roll i projektet med Skytteskolan har enligt Mattias Svensson varit att samordna, leda och tillföra kompetens från idéstadie till färdigställd byggnad;

– Det har varit en otroligt utvecklande resa att få driva samverkansprojekt med en stor beställare som Göteborg stad. Genom öppenhet, flexibilitet och kunskapsdelning mellan alla involverade parter är min uppfattning av vi lyckats leverera en slutprodukt som definitivt motsvarat förväntningarna, avslutar han.

Atrium i nya Skytteskolan med konstinslag.

Om Skytteskolan

Skolan färdigställdes hösten 2021 och är en del i ett strategiskt partneringprojekt med nybyggnation av två till fyra nya skolor. Byggdialog har agerat totalentreprenör upphandlad av Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs stad. Skytteskolan har kapacitet för 860 skolplatser. Den totala ytan på 12 000 kvadratmeter innefattar också idrottshall, tillagningskök, särskola och två skyddsrum.