Partnering allt vanligare vid offentlig upphandling – CISK – THEME2
Detta är information från CISK
Projektmedarbetare i partnering-projekt

Partnering allt vanligare vid offentlig upphandling

Behovet av att rusta upp befintligt fastighetsbestånd och bygga nytt är stort för många regioner i landet. Entreprenören ByggDialog, som är specialiserade på partnering, ser en ökad trend att allt fler regioner upphandlar sina byggprojekt i just samverkan. Region Kalmar län, Region Västmanland och Region Västra Götaland är några exempel.

– Partnering går att applicera på alla typer av byggprojekt men lämpar sig extra väl i stora, komplexa projekt där många aktörer, verksamheter och intressenter är involverade. Vi ser en ökad efterfrågan hos både regioner och kommuner och det är verkligen positivt att fler upptäcker fördelarna med det här sättet att jobba, säger Janne Y Brodin, områdeschef för södra Sverige.

Ramavtal och strategisk partnering

En utmaning som många aktörer i samhällsbyggandet står inför är ett akut behov av nya eller moderniserade lokaler. Projekt som oftast behöver genomföras inom vissa tidsramar. Genom att handla upp flera projekt i samma entreprenad kan man få många fina synergieffekter mellan både projekten och mellan projektering och produktion. Projekten kan förfinas kontinuerligt, vilket sparar både tid, kostnader och optimerar lokalerna, menar Janne.

– Här kommer verkligen Byggdialogs arbetssätt med att involvera alla inblandade tidigt i projektet och jobba nära beställaren till nytta. Trots att det är samma beställare, har de olika projekten olika behov, förutsättningar och önskemål. Genom vårt sätt att jobba får vi en större erfarenhetsåterföring mellan projekten, vi kan fördela resurser och successivt effektivisera processen, förklarar Janne Y Brodin.

Ekonomimöte prognosavstämning ByggDialog

Kostnadsstyrning och täta prognosavstämningar är centralt i ByggDialogs arbetsmodell.

 

Strategisk partnering är vanligast när flera optioner upphandlas i samma entreprenad, men även ramavtal kan genomföras i strategisk samverkan med goda resultat. I Sala genomförs just nu ett samverkansprojekt på ramavtal där flera objekt ska byggas. Urban Ekström, projektledare på Sala kommun, håller med om att partneringupplägget ger flera mervärden till projekten.

– Jag har tidigare jobbat mycket med fastprisentreprenader och det är stor skillnad. Nu är det en större gemenskap eftersom alla samarbetar. Det blir mycket bättre då. När man involverar alla och alla bitar runt omkring skapar man lättare en förståelse för vad vi bygger och varför, säger Urban Ekström.

Region Värmland är ytterligare en aktör som i allt större utsträckning väljer partnering i sina byggprojekt. Det pågående ramavtalet med ByggDialog omfattar ca 19 projekt gällande ny- och ombyggnad av vårdlokaler, fastighetsunderhåll och teknikinvesteringar. Per-Ove Lennartzon har varit regionens byggprojektledare för den nya ambulansstationen i Hagfors.

– Det var ett projekt som flöt på bra hela tiden. Vi är väldigt nöjda. Vi har fått till de funktioner som ambulansverksamheter kräver vad gäller teknik och logistik och vi höll budget- och tidsramar. Dessutom har vi också fått till en väldigt bra arbetsmiljö. Jag tycker om öppenheten i ByggDialogs partneringprojekt, att jobba i förtroende för varandra, säger Per-Ove Lennartzon.

Ambulansstation Region Värmland

Ambulansstationen i Råda har byggts genom ramavtal med Region Värmland.

Myter om partnering

ByggDialog har funnits sedan 2007, men är en relativt ny aktör i södra Sverige. Trots det har man redan flera stora byggprojekt i gång i bl.a. Västmanland och Småland. Som nykomling på geografin vill man slå hål på de dåliga myterna som finns om partnering och visa på ett genuint sätt att jobba i samverkan.

– Tyvärr har inte alla positiva erfarenheter av samverkansprojekt. Oftast beror det på att projekten inte genomförts på rätt sätt, och många beställare har därför fått en missvisande bild av partnering. Det finns många entreprenörer som jobbar med partnering i olika form, men vi gör det fullt ut i alla led och faser. Vi har en unik arbetsmodell som bygger på total transparens, dialog och kunskapsintegration, vilket säkerställer att alla de mervärden och de positiva resultat som partnering är avsett att generera, blir verklighet, säger Janne Y Brodin.

Kvinnlig arbetsledare samtalar med yrkesarbetare i partnering

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss: 

Janne Y Brodin, områdeschef sydöstra Sverige, janne.y.brodin@byggdialog.se, 070-519 44 28

Såhär säger kunderna om ByggDialog
Läs mer om våra färdigställda partneringprojekt här